26b34427.jpg

af8460c6.jpg

3335d6b9.jpg

174f505e.jpg

今日の富士市内から見える富士山。