3d675438.jpg

6f353a98.jpg

17583b0e.jpg

f9a8b9d6.jpg

a357ba93.jpg

65cd5985.jpg

72af18c3.jpg

9c8bb26c.jpg

焼津の花火大会。

迫力があった。